Összetartozunk

A nemzeti összetartozás jegyében emlékeztek Trianon százéves évfordulójára világszerte a magyarok. A KÉSZ sikeres kezdeményezésére több ezer helyszínen kondultak meg a harangok, és az imádság segítségével összekapcsolódtak a lelkek.

 

A KÉSZ számára megalakulása óta fontos élő kapcsolat fenntartása a határon túli magyar közösségekkel. Az egyesület mély gyászban élte meg a 2004-es népszavazás eredményét, mely nyíltan nemet mondott a határokon túl rekedt nemzettestvérekre. Ezt az elutasítást a KÉSZ tagjai szégyenkezve fogadták, igyekeztek a maguk módján jóvátenni a szívekben, lelkekben okozott sebeket.

A Magyar Kormány 2010-ben június negyedikét a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, majd Trianon századik évfordulójának esztendejét a nemzeti összetartozás évévé tette. Ennek köszönhetően érezhették magyarok szerte a világban 2020. június 4-én, hogy egy nemzet vagyunk, összetartozunk.

A KÉSZ Szóljanak a harangok! felhívása – melyben felekezettől függetlenül felkérte a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy harangozással és imával emlékezzenek Trianon százéves évfordulójára június 4-én – szintén a korábban okozott sebek jóvátételét szolgálta és jelentős mérföldköve volt a száz évvel ezelőtt elszenvedett trauma hosszú feldolgozási folyamatának.

Így szóltak a harangok Kárpát-medence-szerte:

A kezdeményezés ötlete Békésről indult. „Túlzás nélkül állítható, hogy nagy sikere volt a Szóljanak a harangok! kezdeményezésnek. A felhívás plakátja eljutott több mint háromezer címre. A terjesztésben fontos szerepet vállaltak a KÉSZ-csoportok vezetői, a KÉSZ határon túli társszervezetei, illetve számos más civil szervezet és magánszemély is” – mondta el a Szabadkai Magyar Rádiónak Makláry Ákos, a KÉSZ elnöke.

Annak köszönhetően, hogy az egyházak is felkarolták a harangozást, Kárpát-medence-szerte megszólaltak az emlékezés és az összetartozás harangjai minden magyarlakta térségben. A lelkes önkénteseknek köszönhetően eljutott a felhívás Los Angelesbe is, ahol szintén megtartották a harangozást és a közös imához is csatlakoztak.

A felhíváshoz a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör is csatlakozott. Áldozatos munkájuknak köszönhetően a Délvidék magyar lakta településein felzúgtak a harangok.

„Emlékezzünk együtt!” – áll a Doroszló–Szentkút zarándokhely plakátján. Az előző évek hagyományához hűen a kegyhelyen idén is megemlékeztek a nemzeti összetartozás napjáról. A harangszót követően szentmisét tartottak, majd levetítették Koltay Gábor Trianon c. filmjét, amit beszélgetés követett Wilhelm József középiskolai tanár vezetésével

A KÉSZ kezdeményezése eljutott a Horvátországban élő magyarokhoz is. Vörösmarton a kopjafánál gyűltek össze, ahol a helyi cserkészcsapat szervezésében harangzúgással, imádsággal, igehirdetéssel, szavalatokkal és tűzgyújtással kapcsolódtak az összetartozás napjához.

A CSEMADOK égisze alatt készült el a Felvidék himnusza. A felvételen megtalálhatók a KÉSZ társszervezetének, a Rimaszombati Katolikus Körnek a tagjai is:

Rimaszombatban is harangzúgással kezdődött a trianoni megemlékezés, majd a helyi temetőben, az I. világháborúban elhunyt hősök sírjánál folytatódott. Az évfordulóra egy új keresztet is állítottak.

Kárpátalján a Beregszászban működő Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezőmunkájának eredményeként terjedt a híre a KÉSZ felhívásának, mely eljutott a legkisebb templomi közösséghez is. „Június negyedikére számos további kezdeményezés is indult, melyek kifejezhetik összetartozásunkat, ezek egyike a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által meghirdetett Összetartozás tüze esemény, melyhez a KÉSZ is csatlakozott” – tájékoztatta a KarcFm hallgatóit Zachar Péter Krisztián, a KÉSZ elnökségi tagja.

A KÉSZ helyi csoportjai országszerte részt vettek a trianoni rendezvényeken. Sok esetben maguk szerveztek méltó megemlékezést. A KÉSZ elnöke, Makláry Ákos parókus Budapesten, a Fő utcai görögkatolikus templomban mutatott be Szent Liturgiát a harangszót követően a magyar nemzetért és minden magyar emberért. A jelenlévő hívekkel hálát adott a magyarság megmaradásáért és kérte az egység, a megbékélés és az igazság ajándékait a Szentlélektől.

A baktalórántházi csoport a helyi nemzeti összetartozás emlékoszlopánál – mely a székelyföldi testvértelepülés, Gyergyócsomafalva által adományozott székely kapu szomszédságában található – helyezte el a megemlékezés virágait és mécseseit.

A békési KÉSZ szervezésében az afrikai származású Esiobu Anayo Augustus plébános (Ágoston atya), a csoport lelki vezetője szentmisét mutatott be a magyar nemzetért, majd együtt vettek részt a városi megemlékezésen, ahol gyertyákból rajzolták ki a történelmi Magyarország sziluettjét.

Budapesten a belvárosi Nagyboldogasszony–főplébánia-templomban tartott megemlékezésen Zachar Péter Krisztián történész, a belvárosi csoport elnöke beszélt a trianoni tragédia történelmi vonatkozásairól. A csoport elnöke áldozatos szervezőmunkájának köszönhetően a XVI. kerület minden templomában megszólaltak a harangok. A KÉSZ országos felhívásához a kerület civil szervezetei is csatlakoztak, így megvalósulhatott a teljes összefogás. Az esti órákban került sor az önkormányzat hivatalos megemlékezésére a Trianon téren, ahol a keresztény felekezetek képviselői rövid történelmi visszatekintést tartottak, majd Kovács Péter polgármester múltidéző szavai után koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zárult a rendezvény.

A budaörsi KÉSZ-csoport elnöke, F. Megyesy Péter mezőgazdász 9 kg különleges minőségű kovászt készíttetett, melyet a Szent István-bazilikában Snell György segédpüspök és Bese Gergely budaörsi iskolalelkész áldott meg június 4-én. Az összetartozás kovászát a Rákóczi Szövetség közreműködésével juttatják el az elszakított területeken és a nyugati szórványban élő magyarsághoz. A délutáni harangozást Budaörsön is szentmise és irodalmi műsor, valamint a helyi trianoni emlékmű megkoszorúzása követte, melyen részt vettek a keresztény egyházak és civil szervezetek tagjai. Este 20 óra 20 perckor felgyulladt az összetartozás tüze is a katolikus templom kertjében a Mindszenty-szobor és a Nagy-Magyarországot formázó búzatábla közelében.

A KÉSZ érdi csoportja nevében Eőry Zsolt csoportelnök és Harkai László koszorúzta meg a kutyavári országzászló emlékhelyét a trianoni diktátum aláírásának 100. évfordulóján.

Megkondultak Gyöngyös főterén a Szent Bertalan-templom harangjai, ezt erősítette távolabbról, a Barátok temploma felől érkező zúgás. Az országzászló előtt gyűltek össze a KÉSZ tagjai és a város polgárai az önkormányzat által szervezett megemlékezésen. Faragó László, a város korábbi polgármestere és nyugalmazott iskolaigazgatója beszédében azokat a személyes élményeket idézte fel, amelyek a határok fölé emelkedő lelkek és az Istenbe vetett hit által kapcsolják össze a nemzettesthez tartozó határon túli és határon inneni magyarságot.

A keceli KÉSZ 17. alkalommal indította útjára imahálóját június 5. és 7. között. Ez alkalommal a magyar nemzet, a közösségek és a családok összetartozásáért imádkoztak. „Imáinkban kérjük a Jóistentől azt is, hogy a Kárpát-medence népei ismét testvérként tekintsenek egymásra, hogy tisztelettel és szeretettel segítsék és akarják egymás fejlődését, közös hazánk gyarapodását, újbóli összetartozását! Imádkozzunk magyar nemzetünk összetartozásáért is, azért, hogy a határok ellenére mindig fontosak legyünk egymásnak és felelősséggel vigyázzunk egymásra, hogy minden magyar szeresse nemzetét, hogy újra gyarapodó nemzet lehessünk! Ahhoz, hogy megerősödhessünk, kisebb közösségeink, városunk, egyházközségünk, családjaink összetartozásáért is imádkoznunk és tennünk kell” – olvasható a felhívásukban.

Keszthelyen a KÉSZ tagjai egy Nagy-Magyarország térképet helyeztek el a Helikon Parkban, amely nemcsak az etnikumok megoszlásáról ad információt, hanem a hungarikumokat is bemutatja. Az installáció a Kotuvecz Károly által 1937-ben megrajzolt, az 1910-es népszámlálás adatait tartalmazó térkép felújításával készült a Hadtörténeti Múzeum segítségével. A kihelyezett térkép alá nemzeti színekben pompázó virágokat ültettek. A térkép a parkban marad, azt a jövőben bárki megtekintheti. Keszthelyen egy zászló is készült, amely a százéves évfordulóra emlékeztet.

Kunszentmártonban a KÉSZ-csoport meghívására tartottak megemlékezést a trianoni haranglábnál a város vezetőinek részvételével. Ötperces ostorcsapás menete után elhangzott Mihályi Molnár László felvidéki költő Magyar siratófal című verse, majd Barna Gábor mondta el megemlékező gondolatai. Fél ötkor először a harangláb kis harangja kondult meg, utána a nagytemplom összes harangja. A harangzúgás idején koszorúztak, illetve nemzeti színű szalagokat kötöztek fel a haranglábra a megjelentek. Ezt követően közösen imádkozták el az Úr imáját és elénekelték a Himnuszt és a Székely himnuszt. Az esti órákban a történelmi Magyarország körvonalaira elhelyezték a megemlékezés mécseseit, gyertyáit, jelölve városukat, Budapestet és Máriaradnát, mint a település fontos zarándokhelyét. A polgármester beszédében tolmácsolta testvérteleüléseik, Csíkszentmárton és a kárpátaljai Verbőc-Verespatak vezetőinek köszöntő gondolatait.

Marcaliban először a KÉSZ felhívására az aláírás időpontjában megszólaltak a Gyümölcsoltó Boldogasszony-plébániatemplom és a Boldog Gizella-templom harangjai. A centenáriumi megemlékezést a város Trianon-emlékművénél koszorúzással és emlékműsorral folytatták, melyet a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület, valamint a KÉSZ marcali csoportja szervezett. 

Minden keresztény felekezet templomában Trianon nem felejthető tragédiáját és a gondviselésbe vetett hit bizalmát hirdették Nyíregyháza zúgó harangjai. A sóstói református templomban megtartott istentiszteleten – ahol a KÉSZ is képviseltette magát – videóhíváson keresztül találkoztak a kolozsi református gyülekezet tagjaival.

A pásztói KÉSZ-tagok a magyar katolikus püspöki kar trianoni döntés után kiadott imáját imádkozták:

Mindenható örök Isten!
Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat.
Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.
A mélységből kiáltunk hozzád, Urunk! Hallgasd meg esedezésünket. Könyörülj rajtunk a te nagy irgalmasságod szerint.
Ha a sok súlyos csapás a te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, tekintsd gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét!
Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik, és a haza javára használják! Adj a nemzetnek önzetlen, hűséges és minden áldozatra kész fiakat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt!
Nagyasszonyunk és Anyák! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből szent István országa újra életre támadjon. Ámen.

A KÉSZ százhalombattai csoportja és a 1026. sz. Szent László király Cserkészcsapat közös szervezésben tartott megemlékezést a város határában található Magyar szabadság elnevezésű keresztnél, ahol meggyújtották az összetartozás tüzét is.

A székesfehérvári csoport tagjai a városi országzászló emlékműnél egy-egy szál virággal fejezték ki együttérzésüket és együvé tartozásukat az elszakadt nemzettestvéreikkel. A fél ötkor megszólaló harangszó után elimádkozták a Miatyánkot a Kárpát-medence békéjéért és a magyarság boldogulásáért.

Újfehértón reggel a nemzeti lobogó félárbócra eresztésével vette kezdetét a megemlékezés. Az I. világháborús emlékműnél helyezett el koszorút a nemzeti összetartozás napján a helyi KÉSZ-csoport nevében Bodnárné Nyíri Andrea és Budainé Veres Ágnes. Az esti órákban itt is felgyúltak az összetartozás tüzei.

Tatán szintén egész napos megemlékezést tartottak a polgármesteri hivatal szervezésében: elhelyezték az emlékezés virágait a Mindszenty téren található szőgyéni emlékkeresztnél, majd megkoszorúzták a Nemzeti összetartozás terén felállított emlékművet. A programsorozat a KÉSZ felhívására harangozással zárult.

Tatabányán a helyi önkormányzat a városközpontban található Életfa-szoborhoz hívta az emlékezőket. Itt nyílt meg a Trianon 100 – Fotókiállítás a nemzeti összetartozás jegyében c. kültéri kiállítás, mely június 18-ig megtekinthető. A KÉSZ-elnökség felhívásának eleget téve száz másodperces harangszóval és száz szál fehér rózsával, valamint száz mécsessel is emlékeztek az évfordulón. A harangszó után Schemann Gábor lelkész imádkozott el egy Miatyánkot a magyar nemzet egységéért.

Zalaegerszegen a KÉSZ-csoport is részt vett a városi országzászló-avatáson, ahol Balaicz Zoltán polgármester mondott beszédet, és elhelyezték a megemlékezés virágait és mécseseit. Egy nappal később, június 5-én megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc szobrát.

 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik harangozással emlékeztek ezen a gyászos évfordulón, és hálát adva a magyar nemzetért imádkoztak a megmaradásáért és a megújulásáért.

 

Sári Judit

 

 

2020-06-09

Vissza a lap tetejére ⇧

Támogatóink

 

 

       1%

Keresztény Értelmiségek Szövetsége

1016 Budapest, Aladár utca 17.

(06-1) 328-0164

iroda[kukac]keesz.hu

www.keesz.hu

 Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

powered by Reelweb  | designed by PetrusWorks